Honlapon keresztül történő foglalásra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A K.V ’98 Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 14.; cégjegyzékszám: 01-09-669853; „K.V ’98 Kft.”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a személyes adatait, amelyeket a www.ketszerecsen.hu honlapon keresztül történő foglalás érdekében adott meg. A K.V ’98 Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A K.V ’98 Kft. a megadott személyes adatait asztalfoglalás rögzítése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az asztalfoglalás elküldésével ad meg.

A foglalási adatok megadása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, nem köteles ezen adatokat megadni.

A foglalás során megadott személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni a szerecsen@t-online.hu e-mail címen vagy a K.V ’98 Kft. székhelyére küldött levél útján.

 1. Személyes adatok címzettjei

A foglalás során megadott személyes adatai címzettje a K.V ’98 Kft. weboldala tekintetében szerverszolgáltatást biztosító és weboldal fejlesztési szolgáltatást nyújtó INCREST Communication Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1148 Budapest, Bolgárkerék u. 8.; cégjegyzékszám: 01-09-932098).

 1. Az adatkezelés időtartama

A K.V ’98 Kft. az Ön által megadott személyes adatokat a foglalás naptári évének végét követő egy hónapig kezeli.

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön jogosult a K.V ’98 Kft.-től a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint:

 • Hozzáféréshez való jog

Visszajelzést kérhet a K.V ’98 Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a K.V ’98 Kft. kezeli-e az Ön személyes adatait.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérheti a K.V ’98 Kft.-től, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

Kérésére a K.V ’98 Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben a K.V ’98 Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a K.V ’98 Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) a K.V ’98 Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti a K.V ’98 Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és a személyes adatok törlését ellenzi, vagy (iii) a K.V ’98 Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy a K.V ’98 Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  • Amennyiben álláspontja szerint a K.V ’98 Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor kapcsolatba léphet a K.V ’98 Kft.-vel a szerecsen@t-online.hu e-mail címen vagy a +36 1 343 1984 telefonszámon.
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Levelezési cím:          1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                              1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                        +36 (1) 391-1400
Fax:                               +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                 ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

Hatályos 2018. szeptember 1. napjától